Contact Us

Department Office of Business Administration

The Department of Business Administration

I-Shou University

No.1, Sec. 1, Syuecheng Rd.,

Dashu District, Kaohsiung City 804001

TAIWAN R.O.C.

Tel: ++886 7 657-7711 ext. 5902.5903

FAX:++886-7-6578931

E-mail: bally@isu.edu.tw

            isuba@isu.edu.tw